logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla


[Pre autorov]
OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách

HORIZONS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCES
Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools

Poslanie časopisu

Časopis je určený prednostne pre učiteľov matematiky, fyziky a informatiky na základných, stredných a vysokých kolách. Publikuje metodické materiály, skúsenosti učiteľov, nové poznatky z teórie vyučovania, ako vedného odboru, a nové vedecké poznatky z jednotlivých vedných odborov. Redakcia vytvára priestor pre publicitu výsledkov vedeckých aktivít učiteľov z jednotlivých stupňov škôl a študentov 3. stupňa štúdia (doktorandov) na vysokých školách z príslušných študijných odborov.

Uverejňujeme aj štúdie, ktoré sa zaoberajú širšie prírodnými vedami a medzipredmetovými vzťahmi vo vyučovaní prírodných vied. Uprednostňujeme nové metodiky, obsah a postupy, ktoré vedú k rozvoju tvorivého myslenia žiakov a študentov. Časť obsahu venujeme obsahu a metódam starostlivosti o talentovaných žiakov v matematike, fyzike a informatike. Časopis zverejňuje súťažné úlohy domáceho kola olympiád (MO - Matematická olympiáda, FO - Fyzikálna olympiáda, IO - olympiáda v informatike). Aby sa priblížili čitateľom najvýkonnejších študentov zo stredných škôl, zverejňujeme základné informácie o výsledkoch celoštátneho kola a medzinárodných súťaží v jednotlivých predmetoch i prírodných vedách (MMO - Medzinárodná MO, MFO - Medzinárodná FO, MIO - Medzinárodná IO, EUSO - Olympiáda v prírodných vedách , TMF - Turnaj mladých fyzikov).

Poslaním časopisu je poskytovať čitateľom informácie o dôležitých metodických a vedeckých konferenciách (domácich i medzinárodných), seminároch a zjazdoch vedeckých spoločností (JSMF, MS, SFS, FPS). Časopis informuje o významných udalostiach a úspechoch v pracovnom procese i osobnom živote jednotlivých členov a kolektívov. Zoznamuje čitateľov s novými knižnými publikáciami slovenských vydavateľov zameranými na matematiku, fyziku, informatiku a prírodné vedy (vedecké publikácie i učebnice). Tento cieľ napĺňajú stále rubriky časopisu INFORMÁCIE, JUBILEÁ, RECENZIE.

Časopis publikuje články v troch jazykoch - slovenskom, českom a anglickom. Napĺňa sa tým zámer sprístupniť časopis aj zahraničným čitateľom a autorom a prispievať k ich jazykovej kompetencii.

Časopis Obzory matematiky, fyziky a informatiky má svoju internetovú stránku.

Časopis je registrovaný v databáze MathEduc pri FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur.

  Based on Aigaion, modifications MD© 2007