logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1176 Príspevky
454 Autori
26 Čísla


[Redakcia] - [Vydavateľ] - [Adresa] - [Kontakty] - [Pre autorov] - [Objednávky a predplatné]
OBZORY MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
Časopis pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách

HORIZONS OF MATHEMATICS, PHYSICS AND COMPUTER SCIENCES
Journal for Theory and Applied Issues of Mathematics, Informatics and Physics Teaching at Primary and Secondary Schools

Technické informácie pre autorov

Pripájame súbor so modelovým článkom, ktorý zjednoduší vašu prácu pri písaní článkov v editore MS Word pre časopis OMFI a tiež prácu redakcie pri konečnom formátovaní článku.

Pokyny pre autorov:

  • Články je možné predkladať redakcii v slovenskom, anglickom a českom jazyku.
  • Príspevky spracujte ako elektronické súbory v editore MS WORD, verzia 2008 a vyššie. Matematické príspevky aj v editoroch AMSTeX, LaTeX. Vhodné sú súbory typov .doc, .wmf a postscript. V písaní textov a rovníc používajte font Times New Roman CE.
  • Obrázky zhotovujte v grafickom editore. Skenované obrázky, vzhľadom na ich zníženú kvalitu, posielajte len v nevyhnutných prípadoch. Čiernobiele fotografie musia mať vysoký kontrast.
  • V odsekoch nepoužívajte odsadenie prvého riadku.
  • Ostatné parametre štýlu (rozmery stránky, riadkovanie, odrážky a číslovanie) v redakcii prispôsobíme požiadavkám štýlu časopisu OMFI.
  • Základné príspevky doplňte súhrnom v slovenskom jazyku a jeho prekladom do anglického jazyka (cca 8 riadkov v každom jazyku), kľúčovými slovami a MESC kódmi (meclass.pdf). Nadpis článku uveďte tiež v anglickom jazyku.
  • Kvôli korešpondencii a úhrade honoráru, žiadame zaslať presnú adresu. Úhradu honoráru realizujeme výhradne na bankový účet. K tomu je potrebné , aby autor (recenzent) poslal do redakcie splnomocnenie na vykonanie tejto bankovej operácie s uvedením kódu banky a čísla osobného účtu. V prípade, že tieto údaje neposkytnete, honorár za prácu pre redakciu OMFI nie je možné uhradiť.

Modelový článok s formátom OMFI

Slovenská verzia článku (vzor_sk.docx)

Anglická verzia článku (vzor_en.docx)

  Based on Aigaion, modifications MD© 2007