@ARTICLE {,
title = {Rozhovor s Dr. h. c. Prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc., riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice},
author = {Hanáková, Monika},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2015},
volume = {44},
number = {4},
pages = {53--56},
issn = {1335-4981},
}