@ARTICLE {,
title = {Barycentrum ako prostriedok na riešenie niektorých planimetrických a stereometrických úloh},
author = {Trenčanský, Ivan and Repáš, Peter},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1998},
volume = {27},
number = {53},
pages = {1--11},
issn = {1335-4981},
}