@ARTICLE {,
title = {Ústredný výbor Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zvolený na obdobie r. 1999 - 2002 (Nitra 1. - 3. júla 1999)},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {56},
pages = {62},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}