@ARTICLE {,
title = {RNDr. Ladislav Berger - doctor honoris causa Žilinskej univerzity (Žilinská univerzita udelila titul Dr. h. c. dr. Ladislavovi Bergerovi pri príležitosti jeho 90. narodenín)},
author = {Riečan, Beloslav},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2001},
volume = {30},
number = {4},
pages = {62--64},
issn = {1335-4981},
note = {Informácia},
}