@ARTICLE {,
title = {Difúzia v prírodovedných predmetoch},
author = {Hympánová, Ingrid and Zahoranová, Anna},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {1999},
volume = {28},
number = {58},
pages = {43--52},
issn = {1335-4981},
}