@ARTICLE {,
title = {Štefan Luby Nanosvet na dlani, pre Centrum vedecko-technický ch informácií SR vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava v decembri 2016},
journal = {Obzory matematiky, fyziky a informatiky},
year = {2017},
volume = {46},
number = {2},
pages = {74},
issn = {1335-4981},
note = {Recenzia},
}